شب
روز

Greek

درون – Inside
💬 🎙

6/10
Belgium - 2023

سه هزار سال دلتنگی – Three Thousand Years of Longing

6.9/10
Australia - 2022

امی مقدس – Holy Emy

6.3/10
France - 2022

شار لذیذ – Flux Gourmet

5.7/10
Hungary - 2022

دختر گمشده – The Lost Daughter

6.7/10
Greece - 2021

داماد خارجی – Yabanci Damat

6.6/10
Turkey - 2004

مردمان پدربزرگم – Dedemin Insanlari

8.0/10
Turkey - 2011

ظهور امپراتوری ها : عثمانی – Rise of Empires: Ottoman

8.0/10
- 2020
آریا مدیا
شب
روز