شب
روز

Kurdish

سرزمین کوچک من – My Small Land
💬

7.3/10
France - 2022

عطیه – Atiye

7.4/10
Turkey - 2019

به من بگو برو – Bana Git De

4.7/10
- 2016

زر – Zer

6.8/10
Germany - 2017
آریا مدیا
شب
روز