شب
روز

Mandarin

چشم طوفان – Eye of the Storm
🎙️

6.3/10
Taiwan - 2023

قاتل مقلد – Copycat Killer
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

6.8/10
Taiwan - 2023

حاکم جهان – Who Rules the World
تا قسمت 40 (پایانی) 🎙

8.4/10
China - 2022

طلسم – Incantation

6.2/10
Taiwan - 2022

ماشین من را بران – Drive My Car

7.6/10
Japan - 2021

شانگ چی و افسانه ده حلقه – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

7.5/10
United States - 2021

تل ماسه – Dune

8.1/10
Canada - 2021
آریا مدیا
شب
روز