شب
روز

oscar2024

روز های عالی – Perfect Days
💬🎙️

7.9/10
Germany - 2023

منطقه تحت نظر – The Zone of Interest
💬🎙️

7.7/10
Poland - 2024

داستان آمریکایی – American Fiction
💬🎙️

7.6/10
United States - 2023

جامعه برفی – Society of the Snow
💬🎙️

7.9/10
Chile - 2023

رهبر اکستر – Maestro
💬

6.8/10
United States - 2023

سالن معلمان – The Teachers Lounge
💬

7.6/10
Germany - 2023

جاماندگان – The Holdovers
💬🎙️

8.4/10
United States - 2023

قاتلان ماه کامل – Killers of the Flower Moon
💬🎙️

7.9/10
United States - 2023

می دسامبر – May December
💬

7.1/10
United States - 2023

آناتومی یک سقوط – Anatomy of a Fall
💬🎙️

7.8/10
France - 2023

اوپنهایمر – Oppenheimer
💬🎙️

8.7/10
United Kingdom - 2023

زندگی های پیشین – Past Lives
💬 🎙️

8.2/10
South Korea - 2023

ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت – Indiana Jones and the Dial of Destiny
💬 🎙️

6.8/10
United States - 2023

بنیادین – Elemental
💬 🎙️

7/10
United States - 2023

مرد عنکبوتی: آن سوی دنیای عنکبوتی – Spider-Man: Across the Spider-Verse
💬 🎙️

8.9/10
United States - 2023

تند و آتشین – Flamin Hot
💬

6.9/10
United States - 2023
آریا مدیا
شب
روز