شب
روز
Çagatay Tosun

Çagatay Tosun

وحشی – Yabani
تا قسمت 34 💬
تا قسمت 30🎙️

6/10
Turkey - 2023

سکوت کنندگان (بازی سکوت) – Suskunlar
تا قسمت 28 (پایانی) 💬
تا قسمت 71🎙️

8.3/10
Turkey - 2012

رامو – Ramo
تا قسمت 40 (پایانی) 💬
تا قسمت 40 (پایانی)(2ساعته)🎙️

6.4/10
Turkey - 2020

آلپ ارسلان سلجوقیان بزرگ – Alparslan Buyuk Selcuklu
تا قسمت 61 (پایانی) 💬
تا قسمت 61 (پایانی) 🎙

8.6/10
Turkey - 2021

گرگ تنها – Yalniz Kurt
تا قسمت 32 (پایانی) 💬
تا قسمت 38 🎙

9.2/10
Turkey - 2022

راه عشق – Ask yolu

6.1/10
Turkey - 2006

پیش مرگ – Can Feda

5.4/10
Turkey - 2018
آریا مدیا
شب
روز