شب
روز
Gürsel Ates

Gürsel Ates

هجران – Hicran
تا قسمت 160 (پایانی) ✅
تا قسمت 116 💬

6.8/10
Turkey - 2022

عشق و امید – Ask ve Umut
تا قسمت 285 (پایان) 💬

4/10
Turkey - 2022

کشتی نوح در جودی 2 – Nuhun Gemisi Cudide 2
💬

1.3/10
Turkey - 2022

آب های عمیق – Derin Sular
تا قسمت 116 (پایانی)

6.2/10
Turkey - 2011
آریا مدیا
شب
روز