شب
روز
Levent Turkan

Levent Turkan

گل های خونی – Kan Cicekleri
تا قسمت 326 💬
تا قسمت 63🎙️

5/10
Turkey - 2022

خود فراری – Kendinden Kacak

2.7/10
Turkey - 2022

بی صداقت – Sadakatsiz
تا قسمت 60 (پایانی)

6.9/10
Turkey - 2020
آریا مدیا
شب
روز