شب
روز
Semih Bagci

Semih Bagci

یاقوت کبود – Safir
تا قسمت 26 (پایانی) 💬
تا قسمت 19 (2ساعته) 🎙️

7.5/10
Turkey - 2023

محله گرد و غبار (رفاقت) – Tozluyaka
تا قسمت 26 (پایانی) 💬
تا قسمت 78 (پایانی) 🎙
تا قسمت 26 (پایانی)(2ساعته) 🎙

7.3/10
Turkey - 2022

قسمت – Kismet
تا قسمت 10 (پایانی) 💬

3.4/10
Turkey - 2023

آخرین تابستان – Son Yaz

7.9/10
Turkey - 2021
آریا مدیا
شب
روز