شب
روز
Soner Caner

Soner Caner

مقاومت – Mukavemet
💬

5.8/10
Turkey - 2022

بازیگر – Aktris
تا قسمت 8 (پایان فصل 1) 💬

5.5/10
Turkey - 2023

دل – Gonul

6/10
Turkey - 2022

خط فاصل بین ما

8.5/10
Turkey - 2021
آریا مدیا
شب
روز