شب
روز
Taner Tunç

Taner Tunç

امانت – Emanet
تا قسمت 685 💬

7.5/10
Turkey - 2020

فداکار – Fedakar
تا قسمت 50 (پایانی) 💬
تا قسمت 101 (پایانی)🎙️

8/10
Turkey - 2023

سوگند – Yemin
تا قسمت 503 (پایانی)

6.6/10
Turkey - 2019
آریا مدیا
شب
روز