شب
روز
Tuncer Gürbüz

Tuncer Gürbüz

چشمه جن – Cin Cesmesi
💬

4.2/10
Turkey - 2018

سردخانه – Morg

2.8/10
Turkey - 2017

ال عمار – El ummar

4.0/10
Turkey - 2018

کابوس – Kabus

5.7/10
Turkey - 2018
آریا مدیا
شب
روز