شب
روز
Yesim Ustaoglu

Yesim Ustaoglu

جعبه پاندورا – Pandoranin Kutusu
💬

7.2/10
Turkey - 2009

شک و تردید – Tereddut

6.4/10
Turkey - 2017

برزخ – Araf

6.2/10
France - 2012
آریا مدیا
شب
روز