شب
روز
Yunus Ozan Korkut

Yunus Ozan Korkut

ماگارسوس – Magarsus
تا قسمت 8 (پایانی) 💬

8.4/10
Turkey - 2023

دوران
تا قسمت 9 (پایانی)

8.1/10
Turkey - 2022

عشق سابقم

6.1/10
Turkey - 2021

زمان مرگ

7.8/10
- 2021
آریا مدیا
شب
روز